Summary of Workshops & Events

S No

WORKSHOPS

CONDUCTED

DURATION

TRAINERS

STUDENTS

STAFF

TOTAL

1

DB2

11/06/2009 To

14/06/2009

4 days

Sourav

158

2

160

2

RAD

06/10/2009 TO

9/10/2009

4 days

Ashutosh Tiwari

81

2

83

3

DB2

FUNDAMENTALS

18/02/2010 To

20/02/2010

3 days

Mr.SANTOSH

 WEB TEK LABS

148

 

9

 

157

 

4

IBM DEVELETHON

2010

    09/04/2010

1 day

Mr.Himanshu Goyal

Mr.Niranjan

IBM INDIA

200

30

230

5

DB2 V 9.7

 

22/07/210 To

24/07/2010

4 days

Mr.Jagan M Koduri

IBM INDIA

104

 

NIL

 

104

 

6

RAD

17/08/2010 To

20/08/2010

4 days

Mr.Dimpy Vashishta

VINSYS

85

10

 

95

7

IBM INDUSTRY

INNOVATIONLAB

27/09/2010

1 day

Mr.Praveen Keshava

IBM INDIA

142

30

172

8

ILOG

30/11/2010 To

03/12/2010

4 days

Mr.G Subramanium

IBM INDIA

NIL

 

33

33

9

RFT

04/01/2011 To

07/01/2011

4 days

Miss.Tanvi

Mr.K.V.Rathnam

WEBTEK LABS

81

 

4

 

85

10

DB2

14/03/2011 To

17/03/2011

4 days

Sourav

88

4

92

11

TDS

19/05/2011

to

22/05/2011

 

4 days

Subhangi

66

2

68

12

LOTUS

19/09/2011,27/09/2011

To

29/09/2011

4 days

Ratnam

87

06

93

13

DB2

12/11/2011 To 13/11/2011

2 days

Yuktesh

110

5

115

14

RAD

16/11/2011 To 19/11/2011

4 days

Ashutosh Tiwari

106

05

111

15

LOTUS

18/12/2011 To 20/12/2011

3 days

Ratnam

112

05

117

16

TGMC Seesion

23/1/2012

1 day

Mr. Chinmay Saraswat

200

10

210

17

WID

24/1/2012 To 27/1/2012

4 Days

Mr. Chinmay Saraswat

85

05

90

18

TGMC-2011 Project Session

14/03/2012 To 15/03/2012

2 Days

Sandesh

60

02

62